ล่องเรือสำราญ Norwegian Jewel ดินแดนภูเขาน้ำแข็งในเส้นทางอลาสก้า 11วัน 7คืน

The calendar is updated every five minutes and is only an approximation of availability.

Some hosts set custom pricing for certain days on their calendar, like weekends or holidays. The rates listed are per day and do not include any cleaning fee or rates for extra people the host may have for this listing. Please refer to the listing's Description tab for more details.

We suggest that you contact the host to confirm availability and rates before submitting a reservation request.

เส้นทางเดินเรือสำราญ

รหัสทัวร์:
CRU_0116
ปลายทาง:
Vancouver
ชื่อเรือสำราญ:
Norwegian Jewel
ระยะเวลา:
11 วัน 7 คืน
เข้าชม:
93
LINE it!
ราคาเริ่มต้น (ต่อท่าน) 139,999
THB 137,999

* ภาษีเรือ   รวมกับค่าทัวร์
* ทิป   USD 105

ตารางการเดินเรือ

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

17 พ.ค.

กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล

 

 

18 พ.ค.

เมืองแองเคอเรจ – เมืองซีวาร์ด – เที่ยวไปกับเรือสำราญ NCL Jewel

 

21.00 น.

19 พ.ค.

เรือลัดเลาะผ่านชม Hubbard Glacier

-

-

20 พ.ค.

แวะเมืองไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท, รัฐอลาสก้า

09:00 น.

18:00 น.

21 พ.ค.

แวะเมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า

07:00 น.

13:15 น.

 

ล่องเรือชมความงามธรรมชาติของ Endicott Arm & Dawes Glacier

-

Overnight

22 พ.ค.

แวะเมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า

07:00 น.

17:00 น.

23 พ.ค.

แวะเมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า

13:00 น.

20:00 น.

24 พ.ค.

เรือล่อง Inside Passage

-

-

25 พ.ค.

เรือถึงเมืองแวนคูเวอร์, แคนาดา – สะพานแขวนคาปิลาโน่ - สแตนลีย์ พาร์ค – แก๊สทาวน์ – ช้อปปิ้ง Outlet

07:00 น.

-

26 พ.ค.

สนามบินแวนคูเวอร์

 

 

27 พ.ค.

สนามบินสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ

 

 

รายละเอียด

วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาห้องละ
(2 ท่าน)
ผู้ใหญ่คนที่
(3 และ 4)
เด็กอายุ
(ต่ำกว่า 12 ปี)
เด็กอายุ
(6 เดือน – 2 ขวบ)
พักเดี่ยว
17 May - 27 May 20 ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง 139,999       45,000
ห้องพักแบบมีระเบียง 179,999       75,000

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม;

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล – แวนคูเวอร์ – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)

ค่าตั๋วเครื่องบิน (ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ) ชั้นประหยัด สายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ (Alaska Airlines)

ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน)

ห้องพักโรงแรมที่เมืองแองเคอเรจ 1 คืน

รถรับ – ส่ง และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม

อาหารบนเรือสำราญฯ ตามที่ระบุในโปรแกรม (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง

หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง

ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์

ทิปคนขับรถที่เมืองแองเคอเรจ และ เมืองแวนคูเวอร์

ค่าขนกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ท่านละ 2 ใบ และ สายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ ท่านละ 2 ใบ ตามรายละเอียดด้านล่าง หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

น้ำหนักกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

ชั้นประหยัด (Economy class)        

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Economy  Premium class)    

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ชั้นธุรกิจ (Business class)

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

น้ำหนักกระเป๋าสายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี ***

 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม;

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105

ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)

ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ (จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา

ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562

การสำรองที่นั่ง / ห้องพัก

บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 50,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน

ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 75 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัททุกกรณี ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาแพคเกจ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 150 -120 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 50,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 119 - 90 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 89 - 60 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือมีการ

ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสำราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้งเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย

การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ

กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด

ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น)

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง

ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และได้ทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นText Box: รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมันและอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

Food and Dinning on Ship

Maecenas vitae turpis condimentum metus tincidunt semper bibendum ut orci. Donec eget accumsan est. Duis laoreet sagittis elit et vehicula. Cras viverra posuere condimentum. Donec urna arcu, venenatis quis augue sit amet, mattis gravida nunc. Integer faucibus, tortor a tristique adipiscing, arcu metus luctus libero, nec vulputate risus elit id nibh.

27 reviews

Sushi Bar

Seating Times:
Open nightly prior to dinner.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

My Time Dining

Seating Times:
5:45 - 9:30 PM.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Carnivale & Mardi Gras Dining Rooms

Seating Times:
Lunch: Noon to 1:30 PM; Dinner: 5:45-6:15 PM

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Brasserie Bar & Grill

Seating Times:
7 AM to midnight.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.

27 reviews

Room Service

Seating Times:
Available 24 hours.

Watch the sushi chef prepare fresh Nigiri salmon, California rolls, Nigiri Toro, and other delicious Japanese delicacies for your enjoyment. Then grab some chopsticks and sample these colorful creations.