ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง – เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง โดย Resort World Cruise


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกง - เกาสง - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0140
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Resorts World One
Resorts World One
ราคาเริ่มต้น
14,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Hong Kong - 19.00
2 Kaohsiung 13.00 21.00
3 High Seas - -
4 Hong Kong 09.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Hong Kong
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
Kaohsiung
เวลาเรือถึง
13.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
High Seas
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Hong Kong
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

  • ห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
  • อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
  • ค่าภาษีท่าเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปส์ HKD130 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป
  • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) (ถ้ามี)
  • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
  • ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง