ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA

ล่องเรือสำราญ สงกรานต์ เส้นทางแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ บราติสลาวา เวียนนา ดูร์นสไตน์ เมลค์ ซาล์ซบูร์ก พัสเซา 8วัน


ล่องเรือสำราญ มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำดานูบ 8วัน โดย S.S. MARIA THERASA
รหัสทัวร์
CRU_0160
จำนวนวันเดินทาง
8วัน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
SS Maria Theresa
SS Maria Theresa
ราคาเริ่มต้น
4,799 USD/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 07 เม.ย. 67 บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ) - -
2 MON 08 เม.ย. 67 บูดาเปสต์ - -
3 TUE 09 เม.ย. 67 บราติสลาวา-เวียนนา - -
4 WED 10 เม.ย. 67 เวียนนา - -
5 THU 11 เม.ย. 67 ดูร์นสไตน์-เมลค์ - -
6 FRI 12 เม.ย. 67 ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์) - -
7 SAT 13 เม.ย. 67 พัสเซา - -
8 SUN 14 เม.ย. 67 พัสเซา (ลงจากเรือ) - -

วันที่ 1 : (07 เม.ย. 67)

ท่าเรือ
บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
บูดาเปสต์
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
บราติสลาวา-เวียนนา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
เวียนนา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ดูร์นสไตน์-เมลค์
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
พัสเซา
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
พัสเซา (ลงจากเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บูดาเปสต์, มิวนิค – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน