ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน โรงละครเอสเพลนาท ถนนอลิซาเบธวอล์ค GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0168
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
Genting Dream
Genting Dream
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 singapore - 11pm
2 kuala lumpur (port klang) 12pm 9pm
3 singapore 1pm -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
singapore
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
11pm

ท่าเรือ
kuala lumpur (port klang)
เวลาเรือถึง
12pm
เวลาเรือออก
9pm

ท่าเรือ
singapore
เวลาเรือถึง
1pm
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการขงคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • อาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน(บนเรือ 2คืน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงือนไข้ของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าภาษีเรือ PORT CHARGE

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทริปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทริปคนขับรถและค่าทัวร์ส่วนตัวที่เหลือ ท่านละ 700 บาท ชำระที่สนามบิน (ไม่รวมค่าทริปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในร่ยการเช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมค่าทริป GRATUITY ON BOARD) 44 SGD ต่อคนต่อทริป สำหรับห้อง Balcony
จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน