เที่ยวจังหวัดน่าน ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป 2วัน 1คืน

เที่ยวจังหวัดน่าน ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป 2วัน 1คืน

เที่ยวน่าน ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป


เที่ยวจังหวัดน่าน ทริปส่วนตัวไม่จอยกรุ๊ป 2วัน 1คืน
รหัสทัวร์
PKG_0134
จำนวนวันเดินทาง
2วัน 1คืน
กำหนดการเดินทาง
06 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
ราคาเริ่มต้น
2,999 บาท/ท่าน


น่าน 2วัน 1คืน สแตนดาร์ด

2 ท่านขึ้นไป
5,899 บาท
4 ท่านขึ้นไป
3,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
2,999 บาท

2 ท่านขึ้นไป
7,299 บาท
4 ท่านขึ้นไป
5,299 บาท
6 ท่านขึ้นไป
4,299 บาท

2 ท่านขึ้นไป
- บาท
4 ท่านขึ้นไป
6,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
5,599 บาท

2 ท่านขึ้นไป
8,699 บาท
4 ท่านขึ้นไป
6,699 บาท
6 ท่านขึ้นไป
5,699 บาท

2 ท่านขึ้นไป
8,699 บาท
4 ท่านขึ้นไป
6,699 บาท
6 ท่านขึ้นไป
5,699 บาท

2 ท่านขึ้นไป
8,699 บาท
4 ท่านขึ้นไป
6,699 บาท
6 ท่านขึ้นไป
5,699 บาท

2 ท่านขึ้นไป
11,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
10,299 บาท
6 ท่านขึ้นไป
8,599 บาท

2 ท่านขึ้นไป
11,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
10,299 บาท
6 ท่านขึ้นไป
8,599 บาท

2 ท่านขึ้นไป
11,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
10,299 บาท
6 ท่านขึ้นไป
8,599 บาท

2 ท่านขึ้นไป
11,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
10,299 บาท
6 ท่านขึ้นไป
8,599 บาท

2 ท่านขึ้นไป
11,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
10,299 บาท
6 ท่านขึ้นไป
8,599 บาท

2 ท่านขึ้นไป
6,799 บาท
4 ท่านขึ้นไป
4,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
3,399 บาท

2 ท่านขึ้นไป
8,799 บาท
4 ท่านขึ้นไป
6,799 บาท
6 ท่านขึ้นไป
5,799 บาท

2 ท่านขึ้นไป
9,699 บาท
4 ท่านขึ้นไป
7,999 บาท
6 ท่านขึ้นไป
7,299 บาท

2 ท่านขึ้นไป
9,699 บาท
4 ท่านขึ้นไป
7,999 บาท
6 ท่านขึ้นไป
7,299 บาท

2 ท่านขึ้นไป
9,699 บาท
4 ท่านขึ้นไป
7,999 บาท
6 ท่านขึ้นไป
7,299 บาท

2 ท่านขึ้นไป
14,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
12,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
9,999 บาท

2 ท่านขึ้นไป
14,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
12,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
9,999 บาท

2 ท่านขึ้นไป
14,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
12,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
9,999 บาท

2 ท่านขึ้นไป
14,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
12,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
9,999 บาท

2 ท่านขึ้นไป
14,599 บาท
4 ท่านขึ้นไป
12,599 บาท
6 ท่านขึ้นไป
9,999 บาท
รายการ 2 ท่านขึ้นไป4 ท่านขึ้นไป6 ท่านขึ้นไปสถานะ
  น่าน 2วัน 1คืน สแตนดาร์ด 5,899 3,599 2,999
  น่าน 3วัน 2คืน สแตนดาร์ด 7,299 5,299 4,299
  น่าน 3วัน 2คืน ล่องแก่ง สแตนดาร์ด - 6,599 5,599
  น่าน 4วัน 3คืน (นอนดอย 1คืน) สแตนดาร์ด 8,699 6,699 5,699
  น่าน-แพร่ 4วัน 3คืน สแตนดาร์ด 8,699 6,699 5,699
  น่าน-พะเยา 4วัน 3คืน สแตนดาร์ด 8,699 6,699 5,699
  น่าน-แพร่-เชียงใหม่ 5วัน 4คืน (นอนดอย 2คืน) สแตนดาร์ด 11,599 10,299 8,599
  น่าน-พะเยา-เชียงราย 5วัน 4คืน (นอนดอย 2คืน) สแตนดาร์ด 11,599 10,299 8,599
  น่าน-แพร่-สุโขทัย 5วัน 4คืน สแตนดาร์ด 11,599 10,299 8,599
  น่าน-แพร่-อุตรดิต-พิษณุโลก 5วัน 4คืน สแตนดาร์ด 11,599 10,299 8,599
  น่าน-แพร่-ลำปาง 5วัน 4คืน สแตนดาร์ด 11,599 10,299 8,599
  น่าน 2วัน 1คืน พรีเมี่ยม 6,799 4,599 3,399
  น่าน 3วัน 2คืน พรีเมี่ยม 8,799 6,799 5,799
  น่าน 4วัน 3คืน (นอนดอย 1คืน) พรีเมี่ยม 9,699 7,999 7,299
  น่าน-แพร่ 4วัน 3คืน พรีเมี่ยม 9,699 7,999 7,299
  น่าน-พะเยา 4วัน 3คืน พรีเมี่ยม 9,699 7,999 7,299
  น่าน-แพร่-เชียงใหม่ 5วัน 4คืน (นอนดอย 2คืน) พรีเมี่ยม 14,599 12,599 9,999
  น่าน-พะเยา-เชียงราย 5วัน 4คืน (นอนดอย 2คืน) พรีเมี่ยม 14,599 12,599 9,999
  น่าน-แพร่-สุโขทัย 5วัน 4คืน พรีเมี่ยม 14,599 12,599 9,999
  น่าน-แพร่-อุตรดิต-พิษณุโลก 5วัน 4คืน พรีเมี่ยม 14,599 12,599 9,999
  น่าน-แพร่-ลำปาง 5วัน 4คืน พรีเมี่ยม 14,599 12,599 9,999

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถฮุนได H1 หรือเทียบเท่านำเที่ยวพร้อมน้ำมัน คนขับพาเที่ยวตามแพคเกจ โรงแรมที่พักอาหารเช้า ค่าเข้าอุทยานและพิพิธพันธ์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000/ท่าน


 อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าทิปคนขับรถท่านละ 100 บาท/คน/ทริป

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

ทัวร์จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว ขิมผลไม้ในสวน ชิววิวนางพญา 4วัน 3 คืน   30
รหัสทัวร์ :: PKG_0129

ทัวร์จันทบุรี กินปู ดูเหยี่ยว ขิมผลไม้ในสวน ชิววิวนางพญา 4วัน 3 คืน


จำนวนวัน
4วัน 3คืน
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
จองได้แล้ววันนี้

05 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 5,999 บาท/ท่าน