เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@sag7569v

Travel License : 11/04649

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน (8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน (8M)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน (8M)

เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน นมัสการมหาบูชาสถานแห่ใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระหามัยมุนี UNSEEN พระพุทธรูปซ่อนกาย

รหัสทัวร์

PVMM_8M00059

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

21 มิ.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

12,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

ก.ค. 67

12,988฿

12-14

12,988฿

20-22

12,988฿

27-29

ส.ค. 67

12,988฿

10-12

12,988฿

23-25

ก.ย. 67

12,988฿

13-15

12,988฿

27-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

12,988

12,988

12,988

3,900

-

-

15

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

12,988

12,988

12,988

3,900

-

-

15

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

12,988

12,988

12,988

3,900

-

-

15

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

12,988

12,988

12,988

3,900

-

-

15

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

12,988

12,988

12,988

3,900

-

-

15

27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

12,988

12,988

12,988

3,900

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินมัณฑะเลย์-ออกเดินทางสู่กรุงเนปิดอว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ-นมัสการพระพุทธมารวิชยะ

Day : 2

กรุงเนปิดอว์-เจดีย์อุปปาตะสันติ-ช้างเผือก- วัดวินมินเตา-เมืองเจ๊าแส่-เจดีย์ชเวพิน ชเวทรัพย์-เดินทางสู่กลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

Day : 3

มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์-พระราชวังไม้สักทอง-สนามบินมัณฑะเลย์-สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

0661477636

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด

เดอะมอลล์บางแค

2422095073

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง