ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน

ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์สำคัญ นอนดูดาวแบบฟินๆ ณ วาดิรัม 1 คืน นอนโรงแรมที่เดดซี 1 คืน แบบจุใจ นอนตัวเมืองอัมมาน 1 คืน และช้อปปิ้ง แพ็กกระเป๋าแล้วบินกลับไทย บังคับ...ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD เมืองมาดาบา ยอดเขาเมาท์เนโบ MOUNT NEBO ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ชมน้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ เมืองเพตร้า ทะเลเดดซี (DEAD SEA) โรงละครโรมันโบราณ ชมนครเจอราช (JERASH)“เมืองพันเสา” - เมืองอัจลุน (AJLOUN CASTLE)


ทัวร์จอร์แดน THE ULTIMATE JORDAN 6วัน 3คืน
รหัสทัวร์
PVJO_RJ00016
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
10 พ.ย. 65 - 16 มี.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
54,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน AMM ประเทศจอร์แดน
 • วันที่

  2

  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI
 • วันที่

  3

  ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี
 • วันที่

  4

  ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER
 • วันที่

  5

  เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH) - ป้อมอัจลุน AJLOUN - สนามบิน
 • วันที่

  6

  สนามบินอัมมาน AMM – BKK สนามบินสุวรรณภูมิ

09 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66

ผู้ใหญ่
54,988 บาท
เด็กมีเตียง
54,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
53,988 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,988 บาท
เด็กมีเตียง
54,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,988 บาท
พักเดี่ยว
7,000 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988 บาท
เด็กมีเตียง
55,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,988 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
55,988 บาท
เด็กมีเตียง
55,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
55,988 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 54,988 54,988 53,988 7,000 - - 24
23 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 54,988 54,988 54,988 7,000 - - 24
05 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66 55,988 55,988 54,988 8,500 - - 24
16 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 55,988 55,988 55,988 8,500 - - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯ จะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 5,000 - 20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง