ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน

เที่ยวไต้หวัน 5วัน 4คืน มหัศจรรย์ UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง


ทัวร์ไต้หวัน UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
BITW_SL00058
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
28 มี.ค. 67 - 28 เม.ย. 67
เดินทางโดย
althailionair.jpg
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมืองㆍ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวันㆍเมืองหนานโถว ㆍ วัดเหวินหวู่ ㆍ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ㆍ วัดพระถั่งซำจัง ㆍ ชิมชาอู่หลง ㆍ เมืองเจียอื้
 • วันที่

  2

  นั่งรถไฟอาลีซานㆍเมืองไถจงㆍ โรงละครแห่งชาติไถจงㆍ ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  3

  เมืองไทเปㆍ ร้านพายสับประรด ㆍ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) ㆍ Germaniumㆍ นุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ㆍ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  4

  วัดหลงซาน ㆍ ศูนย์เครื่องสำอาง ㆍ เมืองนิวไทเป ㆍ อุทยานแห่งชาติเยหลิ่ว ㆍถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ㆍ หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน ㆍ เมืองเถาหยวน
 • วันที่

  5

  สนามบินเถาหยวนㆍ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999 บาท
เด็กมีเตียง
23,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
22,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กมีเตียง
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999 บาท
เด็กมีเตียง
18,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,999 บาท
พักเดี่ยว
4,500 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 21,999 21,999 20,999 4,500 - - 30
30 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 21,999 21,999 20,999 4,500 - - 30
04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 23,999 23,999 22,999 4,500 - - 30
06 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 23,999 23,999 22,999 4,500 - - 30
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 23,999 23,999 22,999 4,500 - - 30
14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 23,999 23,999 22,999 4,500 - - 30
20 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 21,999 21,999 20,999 4,500 - - 30
26 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 21,999 21,999 20,999 4,500 - - 30
28 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 18,999 18,999 17,999 4,500 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน