นครหลวงเวียงจันทน์ คุนหมิง สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน

นครหลวงเวียงจันทน์ คุนหมิง สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ 2 ประเทศ ลาว จีน นั่งรถไฟความเร็วสูง


นครหลวงเวียงจันทน์ คุนหมิง สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์
CN_DD00001
จำนวนวันเดินทาง
5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Nok Air
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดรฯ-นครหลวงเวียงจันทน์-เที่ยวสายมูขอพรพญานาค
 • วันที่

  2

  เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟจากเมืองลาวข้ามไปคุนหมิง(ประเทศจีน)
 • วันที่

  3

  เที่ยวเมืองคุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิ-น้ำตกคุนหมิง-ป่าหิน 270 ล้านปี-ถนนหนานผิงเจี่ย-เมืองโบราณกวนตู้
 • วันที่

  4

  เที่ยวสวนป่าดงดิบ-ชมโชว์นกยูง-สนุกสนานกับชุดการแสดงพาราณสี
 • วันที่

  5

  เก็บความประทับใจของเส้นทางลาวจีน
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

-          ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง – อุดรฯ ดอนเมือง

-          ค่าวีซ่าและเอกสารเข้าประเทศ

-          ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ

-          ค่าโรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน

-          ค่ารถไฟ

-          ค่ารถรับ/ส่งตามสถานที่ในโปรแกรม

-          ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมที่ระบุอยู่ในรายการ

-          ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละหนึ่งล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

-          ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่น

-          ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-           ค่าใช้จ่ายนอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษ

-           ค่าเครื่องดื่ม ขนม เบเกอรี่ที่ร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่

-           ค่ารถรับส่งนอกสถานที่ นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวปกติ

-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอใบกำกับภาษี)

จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน