ทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน ดินแดนมหาราชา ดินแดนฟ้าจรดทราย 8 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน ดินแดนมหาราชา ดินแดนฟ้าจรดทราย 8 วัน 6 คืน

มัณดาวา – บิคาเนอร์- จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์ - จัยปูร์


ทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน ดินแดนมหาราชา ดินแดนฟ้าจรดทราย 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
IN_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
8 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง
22 พ.ย. 66 - 15 ม.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
49,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – เดลี – มัณดาวา
 • วันที่

  2

  มัณดาวา – บิคาเนอร์
 • วันที่

  3

  บิคาเนอร์ – จัยแซลเมียร์
 • วันที่

  4

  จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง)
 • วันที่

  5

  จัยแซลเมียร์ - จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)
 • วันที่

  6

  จ๊อดปูร์ – จัยปูร์
 • วันที่

  7

  จัยปูร์
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

06 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
49,500 บาท
เด็กมีเตียง
49,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,500 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,500 บาท
เด็กมีเตียง
49,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,500 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 49,500 49,500 49,500 12,000 - - 20
18 ม.ค. 67 - 25 ธ.ค. 66 49,500 49,500 49,500 12,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 0661477636
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จำกัด เดอะมอลล์บางแค 2422095073
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม


ü ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดตามรายการระบุ

ü ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน

ü ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)

ü ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ  และค่าอาหารเสริม

ü ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดียสำหรับหนังสือเดินทางไทย

ü ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (วงเงินรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 5000,000 บาท) แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ü ค่าหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง และไกด์ท้องถิ่น

ü ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม


·       ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

·       ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

·       ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม

·       ค่าทิปหัวหน้าทัวร์เป็นสินน้ำใจ

จำนวนผู้เข้าชม 163 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน