ทัวร์เชียงใหม่ สายมู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

ทัวร์เชียงใหม่ สายมู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน

สักการะท้าวเวสสุวรรณ ณ ม่อนกุเวร ลุยทุ่งทานตะวันเชียงใหม่ เช็คอินคาเฟ่อวกาศ


ทัวร์เชียงใหม่ สายมู SPECIAL PRICE 3วัน2คืน
รหัสทัวร์
GS25THAI_00465
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
20 พ.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดถ้ำเชียงดาว – ฮิโนกิแลนด์ – วัดบ้านเด่น – ประตูท่าแพ – ONE NIMMAN
 • วันที่

  2

  บ้านแม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ – ม่อนกุเวร อุทยามหาราชท้าวเวสสุวรรณ – คาเฟ่ CAT CHA – วัดป่าแดด
 • วันที่

  3

  ไร่ภูไพรพรรณ – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – MARS.CNX – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดศรีสุพรรณ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

01 ก.ค. 65 - 03 ก.ค. 65

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
5,999 บาท
พักเดี่ยว
2,500 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
01 ก.ค. 65 - 03 ก.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
05 ก.ค. 65 - 07 ก.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
09 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
20 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
05 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
31 ส.ค. 65 - 02 ก.ย. 65 5,999 - - 2,500 8
03 ก.ย. 65 - 05 ก.ย. 65 5,999 - - 2,500 8
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 5,999 - - 2,500 8
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 5,999 - - 2,500 8
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 5,999 - - 2,500 8
28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 5,999 - - 2,500 8
01 ต.ค. 65 - 03 ต.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
08 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
18 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 5,999 - - 2,500 8
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 5,999 - - 2,500 8

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน